Zastrzeżenia prawne
BP w Polsce - Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia ogólne

2000-2018 Copyright © BP Europa SE Oddział w Polsce.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody BP BP Europa SE Oddział w Polsce, nie jest dozwolone.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego BP Europa SE Oddział w Polsce.
Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot BP oznacza BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, jak i każdą ze spółek w stosunku, do których BP Europa SE Oddział w Polsce ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Informacje, które zawiera niniejsza strona nie są wyczerpujące. Pomimo naszych starań, informacje zawarte na niniejszej stronie mogą się okazać niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na przedmiotowej stronie. Jakakolwiek decyzja podejmowana na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie podejmowana jest na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji. BP nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego, dostępu do przedmiotowej strony lub zastosowania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron dzięki, którym uzyskali Państwo dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

W przypadku jeżeli nasza strona internetowa odsyła (zawiera link) do strony internetowej osoby trzeciej, odesłanie takie wynika z działania przez nas w dobrej wierze i opartego na niej przekonania, iż to co taka strona zawiera lub może zawierać pozostaje w związku z naszą stroną. Odesłania (linki) nie oznaczają, iż BP dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez BP.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz BP.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Korzystanie z niniejszej strony w inny sposób jest zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: BP Europa SE Oddział w Polsce - Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo BP jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą BP p.l.c.

Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga naszej pisemnej zgody.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.

Uwagi

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.

Sprawdź swoje
saldo punktów
payback